خانه / عدد ۱۹ و قرآن ( رمز عدد ۱۹)

عدد ۱۹ و قرآن ( رمز عدد ۱۹)

- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.

2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).

3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

4- سوره علق 19 آیه دارد.

5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.

6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد، 5 آیه اول سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7- این 19 کلمه، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف «بسم الله الرحمن الرحیم» است.

8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) .

9- سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است. (3× 19).

10- چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرین آیه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» است. (آیه 30) .

 

11- آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می‏دهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است. پنج دلیل زیر را بیان می‏فرماید :

الف) بی ایمانان را آشفته سازد.

ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است.

ج) ایمان مؤمنان تقویت نماید.

د) تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویت و مسیحیت بزداید.

ه) تا منافقین و کفار را که سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.

 
قرآن مجید

13- آفریننده به ما می‏آموزد که این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان(آیه 31 سوره مدثر) و یکی از معجزات عظیم قرآن است(آیه 35).

14- هرکلمه از جمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است؛ بدین ترتیب که کلمه “ اسم “ 19 بارکلمه “ الله “ 2698بار(42*19)، کلمه “ الرحمن “ 57 بار (3*19) وکلمه “ الرحیم “ 114بار (6*19)دیده می‏شود.

16- همان‏طور که در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . اگر از سوره توبه شروع کرده آن را سوره شماره یک وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده و به همین ترتیب جلو برویم، ملاحظه می‏شود که سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) که بسم الله تکمیلی را دارد.از این نظم نتیجه می‏گیریم که قرآنی که اکنون در دست ماست با قرآن زمان پیامبر از لحاظ ترتیب سوره‏ها یکی است .

17- تعداد کلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) می‏باشد.

18- قرآن مجید شامل اعداد بی‏شماری است(مثلاً: ما موسی را برای چهل شب احضار کردیم، ما هفت آسمان را آفریدیم)؛ شمار این اعداد در تمام قرآن 285(15*19) است.

19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع کنیم، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود .

20- حتی اگر اعداد تکراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.

21- یک کیفیت مخصوص به قرآن مجید اینست که29 سوره با حروف رمزی شروع می‏شود که معنی ظاهری ندارند؛ این علامات در هیچ کتاب دیگری و در هیچ جایی دیده نمی‏شوند. این حروف در ابتدای سوره‏های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجازآمیز است که بر عدد 19 بنا شده است. اولین نشانه این ارتباط اینست که 29 سوره از قرآن با این علامات شروع می‏شود. تعداد حروف الفبا دراین رموز14وتعداد خود رمزها نیز 14 است. هرگاه تعداد سوره‏ها(29) وحروف الفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع کنیم، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود.

23- سوره قاف که با حرف ق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حرف ق است.

24- سوره دیگری در قرآن“ حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) که اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید کرد که حرف ق 57 (3 * 19) بار تکرار شده است.

25- بدین ترتیب درمی‏یابید که دو سوره قرآنی فوق‏الذکر (شماره 50 و 42 ) به اندازه هم‏دیگر (57،57) شامل حرف ق هستند که مجموع آن دو با تعداد سوره‏های قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود: “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می‏نماید و 114 ق مذکور گواه 114 (تعداد سوره‏های قرآن) است. این احتساب اعداد آشکار و گویا، مدلل می‏دارد که 114 سوره قرآن، تمام قرآن را تشکیل می‏دهند و چیزی جز قرآن نیستند.

26- آمار کامپیوتر نشان میدهد که فقط این دو سوره که با حرف ق آغاز می شود ، دارای تعداد معینی ق (57 مورد ) هستند ، گوئی خداوند توانا می‏خواهد با اشاره و کنایه بفرماید که خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره‏های قرآن باخبر است.
قرآن

27- یک نمونه در آیه 13 از سوره ق مدلل می‏دارد که هر کلمه و در حقیقت هر حروف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق یک سیستم اعدادی بخصوصی که بیرون از قدرت بشر است گنجانیده شده است این آیه می فرماید “عاد ، فرعون و اخوان لوط “ در تمام قرآن مردمی که لوط را نپذیرفتند ، قوم نامیده می شوند. خواننده بلافاصله متوجه می شود که اگر بجای « اخوان » در سوره ق کلمه « قوم » بکار بدره می شد چه اتفاقی می افتاد . در این صورت ذکر کلمه قوم بجای اخوان، حرف « ق» در این سوره 58 بار تکرار می شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نیست و لذا با تعداد 57 «ق» که در سوره شورا مطابقت نمی کرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابرنمی شد ، بدین معنی که با جایگزین کردن یک کلمه بجای دیگری نظم قرآن از بین می‏رود.

28- تنها سوره‏ای که با حرف «ن» آغاز میشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) این سوره 133 «ن» دارد که به 19 قابل قسمت است ( 7×19).

29- سه سوره اعراف(شماره 7 ) مریم( شماره 19 ) و ص( شماره 38) که با حروف «ص» شروع میشوند، جمعاً 152 حرف «ص» دارند( 8×19).

30- در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 میباشد ( 18 × 19) .

31- در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 میباشد ( 15×19).

32- در هفت سوره 40 تا 46 که با رمز «حم» شروع میشوند تکرار حروف 2166 میباشد (14*19) بنابراین تمام حروف اختصاری که در ابتدای سوره‏های قرآن قرار دارند . بدون استثناء در روش اعددی اعجاز آمیز قرآن شرکت دارند. باید توجه داشت که این روش اعدادی قرآن، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است ، اما در موارد دیگر، بسیار مشکل و پیچیده بوده و برای درک آنها اشخاص تحصیل‏کرده باید از ماشین‏های الکترونیکی کمک بگیرند.

33- در سوره‏های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 که با رمز «الم» شروع می‏شوند، تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 هستند( 1404*19).

34- در سوره‏های 20و26و27و28و36و42 که با رمز «طس» یا یکی از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز می‏شوند تعداد دو حرف «ط» و «س» 494 موردند( 26*19).

35- در سوره‏های 10و11و12و14و15 که با رمز «ال‏ر» آغاز می شوند تعدا الف ، لام ، راء به اضافه تعداد «راء» تنها در سوره سیزدهم، 9097 مورد است که این عدد قابل قسمت بر عدد 19 است(511*19).

36- در سوره‏هایی که با رمز یکی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می‏شوند ، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد است(438*19).

37- در سوره رعد(شماره 13) که با حرف رمزی “ال‏م‏را“ آغاز می شود ، تعداد حروف «الف ، لام ، میم، را» 1501 مورد است(79*19).

38- در سوره اعراف (شماره 7) که با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد که جمعاً عدد 5358 بدست می آید(282*19).

39- در سوره مریم (شماره 19) که با حروف “کهیعص“ شروع می شود ، تعداد حروف (کاف ، ها ، یا ، عین ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).
قرآن کریم

40- در سوره شورا (شماره 42) که با حروف “حم عسق “ شروع می شود ، تعداد حروف (حا ، میم ، عین، سین ، قاف ) 570 مورد می باشد(30*19).

41- در سیزده سوره ای که حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد(921*19).

42- در سیزده سوره فوق الذکر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد(620*19).

43- در هفده سوره ای که حروف “میم“ در لغت رمزی آنها ست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 13 ، 32 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ) جمع حروف “میم“ 8683 مورد می باشد (457*19).

 


منبع: علوم غریبه